Què farem a 1rESO?

  Aquest primer curs de Tecnologies té com a objectiu que coneguis i treballis seguint el que s’anomena el procés tecnològic i siguis capaç de construir objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals i elèctrics. O sigui, que al llarg d’aquest curs t’aproximaràs a la tecnologia experimentant-la i vivint- la com una descoberta permanent. Més endavant, ja estudiarem en profunditat els aspectes teòrics de les estructures i dels circuits elèctrics.

  Aquest curs doncs, veurem els següents continguts:

  • Què és la tecnologia i el procés tecnològic.
  • Quines eines i quins materials utilitzem en el disseny de productes tecnològics.
  • Com es realitza un Projecte Tecnològic dissenyant i construïnt objectes al Taller.
  • Com les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són una eina per a la integració i la comunicació de la informació.

  Aquests continguts els podem agrupar en tres grans blocs, tot i que aquests sempre van lligats entre ells.

  La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia

  • Reconeixement i anàlisi d’eines i màquines pròpies de l’entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.
  • Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l’observació i anàlisi de diferents objectes.
  • Utilització d’instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.
  • Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge.
  • Valoració de la necessitat d’utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.

  Disseny i construcció d’objectes

  • Disseny i construcció d’un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats.
  • Observació d’objectes quotidians i de construccions simples per tal d’identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.
  • Disseny i construcció d’estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços.
  • Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia.
  • Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics.
  • Utilització de simuladors d’estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat.

  Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

  • Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l’ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors.
  • Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals.
  • Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats.